کنترل منطقه ای دیگر در غوطه شرقی دمشق به وسیله ارتش سوریه