تمام حرف‌های یک آواره علیه ایران در سازمان ملل!

رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، که با حمایت عربستان و غرب در سازمان ملل حضور یافته است، انبوهی از اتهامات را علیه ایران مطرح کرد….