خودروهای نو با عمر پنج سال از دریافت معاینه فنی معاف هستند