پیشرفت کم در مذاکرات وزرای خارجه امریکا و روسیه دربارۀ سوریه

وزیر خارجه امریکا می‌گوید گفتگویش با همتای روس خود دربارۀ سوریه مقدار اندکی پیشرفت داشته است.