افتخاری: بعد از شکست ذوب‌آهن، شرایط تیم ما بهبود پیدا کرده است