کمیته داوری فراکسیون امید مجلس دهم تشکیل شد

کمیته داوری فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.