پزشک پل شفابخش خدا و بشر

جانشین کل سپاه پاسداران اسلامی گفت: جامعه پزشکی در دفاع مقدس نمایشی جانانه از فداکاری و ایثار خلق کردند.