حمایت اعضای فارک از توافق صلح با دولت کلمبیا

اعضای فارک به اتفاق از توافق صلح با دولت کلمبیا حمایت کردند.