تظاهرات ضد صهیونیستی یهودیان در مقابل ساختمان سازمان ملل

یهودیان معترض به رژیم صهیونیستی در مقابل ساختمان سازمان ملل تظاهرات کردند.