تظاهرات ضد صهیونیستی یهودیان در مقابل ساختمان سازمان ملل