آمریکا با جدا نکردن معارضین از تروریست‌ها به دنبال سرنگونی اسد است