هدف گرفتن پایگاه سعودی با موشک کاتیوشا به وسیله نیروهای یمنی

نیروهای یمنی با کاتیوشا پایگاه سعودی الربوعه را هدف قرار دادند.