فایل‌های پشتیبانی iOS 10 نسبت به iOS 9 از امنیت پایین‌تری برخوردار است