فیلم/ سرلشکر سلیمانی: اگر کسی در هر جایگاهی بخواهد دشمن را دوست نما کند خیانت کرده است