برگزاری کنفرانس مذهب و دیپلماسی از سوی وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا کنفرانسی دو روزه باعنوان «مذهب و دیپلماسی» برگزار می کند.