ظریف: بانک‌ها از بیم آمریکا از مبادله با ایران پرهیز می‌کنند