هلاکت شماری از تروریست ها در حومه شمالی درعا سوریه

شماری از تروریست ها در حومه شمالی درعا سوریه به هلاکت رسیدند.