هلاکت شماری از تروریست ها در حومه شمالی درعا سوریه