کری: آمریکا و روسیه در حال ارزیابی پیشنهادهای مشترک در مورد سوریه هستند