ردیابی ماهواره ای، راه حلی برای جلوگیری از مفقود شدن هواپیماها