افزایش بهای نفت در آستانه نشست وین

بهای نفت در آستانه نشست وین افزایش یافت.