سازمان ملل کمک رسانی به حلب را از مسیری جایگزین بررسی می کند