ولید المعلم دیدار با لاوروف را بسیار مفید توصیف کرد