شمخانی: بعد از دوره ۱۰ ساله برجام، جز فتوای رهبری هیچ محدودیت هسته ای را نخواهیم پذیرفت

پس از ۱۰ سال محدودیت مطابق برجام به جز فتوای مقام معظم رهبری هیچگونه محدودیتی را نخواهیم پذیرفت.