به واسطه رفتار آمریکا، بانک‌های بزرگ هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند