کنترل جاده راهبردی در جنوب حلب به دست نیروهای سوری

کنترل جاده منتهی به محور جامع البدوی به الراموسه به دست نیروهای سوری افتاد.