کنترل جاده راهبردی در جنوب حلب به دست نیروهای سوری