دانشگاه ها نباید اجاره اضافه برای خوابگاه بگیرند/ تخلفی باشد،ورود می کنیم

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: اگر افزایش سنوات خارج از کنترل دانشجویان بوده است، با تأیید معاونت دانشجویی نیمسال نهم کارشناسی هم باید مانند سایر نیمسال‌ها محاسبه شود.