وتوی اوباما علیه مصوبه ضد سعودی سنا

اوباما مصوبه سنا درباره حق شکایت قربانیان یازده سپتامبر از دولت سعودی را وتو کرد.