دی میستورا: مذاکرات سوریه در ماه اکتبر برگزار نخواهد شد