حمله جنگنده ها و مزدوران سعودی به استان های شبوه و تعز در یمن

جنگنده های سعودی سه بار به شهرک عسیلان در استان شبوه یمن حمله کردند.