مقتدی صدر: آمریکایی ها خود، داعش را به وجود آورده اند

رهبر جریان صدر در عراق آمریکا را به ایجاد گروه تکفیری صهیونیستی داعش متهم کرد.