درخواست سازمان ملل از برخی کشورها برای تصویب معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای

سازمان ملل از برخی کشورها خواست معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای را تصویب کنند.