درخواست سازمان ملل از برخی کشورها برای تصویب معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای