امید جدایی طلبان کالیفرنیا به کمک روسیه برای جدایی از آمریکا

جدایی طلبان کالیفرنیا به کمک روسیه برای جدایی از آمریکا امید بسته اند.