سایه اعتراضات صنفی بر استقبال از ورودی‌ها/ بحران «سنوات»