خودزنی به روش سعودی

تاریخ نظام آل‌سعود و سیاست آن درباره یمن طی یک صد سال پیش آکنده از طمع ورزی در این سرزمین است.