افتخاری: ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی فعال شده است