راه خدا را انتخاب کن که جز این، راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد

به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز و روزه نیست؛ البته انسان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد.