راه خدا را انتخاب کن که جز این، راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد