زنگ بازگشایی مدارس با حضور رئیس جمهور

سال تحصیلی ۹۶ـ۹۵ مدارس از امروز به صورت رسمی آغاز شد.۰۸:۰۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر