زنگ آغاز سال تحصیلی ٩۶-٩۵ توسط روحانی به صدا درآمد/ افتتاح و بهره برداری همزمان از ١٠٠٠ پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی در سراسر کشور