همه اعتراض هیئت ایرانی و یک سطر پاسخ سخنگوی آمریکایی!