زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نواخته شد/ افتتاح و بهره برداری همزمان از ١٠٠٠ پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی در سراسر کشور