روحانی زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد

رئیس جمهور کشورمان با حضور در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حضرت نرجس زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا در آورد.