می خواهید در مراکز معاینه فنی معطل نشوید به این شماره پیامک بزنید