۳۴ محصول غذایی مجوز اخذ نشان ایمنی و سلامت را دریافت کردند