آمریکا خود مشکل است نه بخشی از راه حل بحران های منطقه