اطلاعیه کمیته رسانه هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از دبیرخانه هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، آخرین جلسه هماهنگی پوشش خبری برنامه های هیجدهین نشست شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان با حضور وانگ شان رییس شورای جهانی صنایع دستی، چن جینگ دبیرکل شورای جهانی صنایع دستی و مریم ملک پور مدیر رسانه هیجدهمین نشست شورای جهانی […]