اطلاعیه کمیته رسانه هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی